Privacybeleid

Privacy Verklaring Ellen Geschiere Coaching

Ellen Geschiere Coaching, gevestigd aan Stationsweg 71,5803 AA Venray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.geschierecoaching.nl, Stationsweg 71 te Venray + 0612615191
Ellen Geschiere is de Functionaris Gegevensbescherming van Ellen Geschiere Coaching. Zij is te bereiken via ellen@geschierecoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ellen Geschiere Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ellen Geschiere Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid. Deze informatie verstrek je tijdens de coaching consulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Ellen Geschiere Coaching.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ellen Geschiere Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Dossiervorming
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om training & consulten op maat te geven
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolde

Geautomatiseerde besluitvorming

Ellen Geschiere Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ellen Geschiere Coaching) tussen zit. Ellen Geschiere Coaching gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dossiers worden maximaal twee jaar bewaard, met dien verstande dat na afloop van deze termijn van twee jaar van de dossiers alleen de procesgegevens (NAW, startdatum traject, datum einde traject, aantal en duur van de sessies) maximaal 7 jaar worden bewaard; na 7 jaar worden de dossiers geheel vernietigd.

Deze termijn houdt verband met de voor het beroep van coach vereiste herregistraties na 5 jaar, waarvoor in ieder geval de procesgegevens moeten worden bewaard. Tevens houden de bewaartermijnen van Ellen Geschiere Coaching rekening met de wettelijke en fiscale eisen die een bewaartermijn van 7 jaar inhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ellen Geschiere Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ellen Geschiere Coaching gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ellen Geschiere Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ellen@geschierecoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ellen Geschiere Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ellen Geschiere Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ellen@geschierecoaching.nl.